Radonsanering

På den här sidan beskriver vi kortfattat hur en radonsanering kan se ut och fungera, men det är inget ”facit” på hur en radonsanering skall genomföras.

Vad kostar radonsanering?

Varje hus är unikt så varje radonsanering blir unik! Detta innebär att det kan vara svårt ange ett generellt pris. Även om två hus är helt lika till det yttre så kan förhållandena i och under huset göra att olika åtgärder, med olika kostnad, krävs. De lösningar som är lämpliga för just ditt hus kan alltså skilja sig från andra lösningar du har sett och priset kan därför skilja sig från fall till fall. Kostnaden för en vanlig villa ligger troligen mellan 30-50.000 kr.

Val av installatör

Vi rekommenderar att du väljer den installatör som ligger närmast dig geografiskt. Detta är för att kostnaden för eventuella efterjusteringar och servicebesök inte skall bli alltför hög på grund av långa resor och restider.
Dessutom är det nog så att din lokala installatör är beroende av att upprätta en långvarig relation till sina kunder som ger honom/henne ett gott rykte inom verksamhetsområdet.

Kontakta gärna en installatör/radonsanerare om du har några frågor, eller ring/mejla oss på RadonVac, epost: info@radonvac.se, tel: 0580-13196.

Var kommer radonet ifrån?

För att kunna välja rätt saneringsmetod måste man först ta reda på var radongasen kommer ifrån. Den vanligaste källan är markradon men radon kan även komma från byggmaterialet (s.k. blåbetong) eller från vattnet om man har egen brunn. Det kan också vara en kombination av dessa källor. Beroende på varifrån radonet kommer och hur huset är konstruerat tas en saneringslösning fram. I de allra flesta fall innehåller en saneringslösning för markradon en radonsug.

Radonsug

Radonsugen bör installeras inomhus.
Genom åren har det visat sig att radonsugar som installeras utomhus – förr eller senare – drabbas av kondensproblem och tar skada.

Installation av radonsug och rör skall kunna göras så att det inte stör omgivningen.
Utgångspunkten är att en installation inomhus skall kunna ske utan att man måste söka rätt på ett speciellt rum, avskilt från övriga bostadsutrymmen, för att kunna genomföra radonsaneringen. Detta kräver att radonsugen är liten och diskret samt har en låg ljudnivå. Givetvis används avskilda utrymmen om det finns men installationer i sovrum, hall o kök skall också kunna göras utan att upplevas som störande.

Rördimensionerna skall väljas för att minimera antalet rör i bostaden.
Valet av rördimensioner skall göras så att man slipper dra rör till varje enskilt rum. Ofta kan en sugpunkt med 50-millimeters rör räcka till för att suga rent ett stort område under golvet/plattan. Vid val av alltför smala rör måste vanligen fler sugpunkter göras och ytterligare rör dras för att uppnå tillräckligt flöde vilket gör installationen både blir dyrare och mer ”förfulande”.
Dragning av ventilationsrör i plåt är både besvärligt och onödigt förfulande och vi rekommenderar därför 50 mm rör i vit plast.

Övrigt
Det är en fördel om radonsugen har möjligheter till fjärrstyrning och fjärrövervakning speciellt om installationen underhålls av någon ”servicegivare”. Den bör också kunna larma över något kommunikationsnät om fel skulle uppstå. Då slipper ägaren dyrbara servicebesök enbart för att kontrollera att allt fungerar.
Regelbunden funktionskontroll och filterbyte bör göras minst en gång per år.

Givetvis skall din radonsug – precis som alla andra apparater i ditt hus – vara CE-märkt!

Antal sugpunkter

De faktorer som avgör hur många sugpunkter som behövs är antalet stödväggar, markegenskaper/fyllning mm. Om det finns en stödvägg så står den på en voutvägg (kallas ibland sula) som går ner till underliggande mark eller dräneringslager och området under golvet/plattan kommer att delas upp i sektioner som avgränsas av sulorna under ytterväggarna och voutväggen.

radonsanering

Man kan för det mesta avgöra hur många sektioner som finns genom att titta på husets ritningar. På planritningen visas vanligen bärande väggar tjockare än mellanväggarna.

Ofta är jorden/dräneringslagret under voutväggen (kallas också ”sula”) så sammanpressat att det inte går att suga luft under den utan det måste göras en sugpunkt för varje sektion. Ju fler stödväggar som finns ju fler sektioner bildas och ju fler sugpunkter behövs.

Placering av sugpunkter

Den bästa placeringen av en sugpunkt är givetvis i centrum av den sektion som skall avluftas. Detta är troligen inte möjligt eftersom vi då får rör mitt i det bostadsutrymme vi har ovanför golvet. Radonsugen bör vara så konstruerade att den kan skapa ett högt undertryck och det gör det möjligt att placera sugpunkten i stort sett var som helst i sektionen. Det höga undertrycket sprids i sektionen och radonluften sugs till röret som anslutits i sektionen.

Man bör undvika att placera sugpunkter nära ytterväggarna eftersom det då kan finnas risk för att kall luft från området utanför huset sugs in under golvet.

Rördragning

Eftersom rören är 50 mm i diameter och vita till färgen så kan rördragningen ske relativt diskret. Från sugpunkten dras röret vanligen vertikalt upp till taket och sedan horisontellt mot det utrymme där radonsugen skall placeras. Rörens diameter är tillräckligt stor för att betjäna upp till 5-6 sugpunkter med samma huvudledning.

En vertikal nedgång och borrning diagonalt in under väggen till angränsande utrymme används ofta för att betjäna sugpunkter i flera sektioner så att man inte behöver dra onödigt mycket rör i bostaden.

Placering av radonsug.

Radonsugen skall placeras i uppvärmt utrymme. En lägsta temperatur på + 16 C rekommenderas. För övrigt kan den, i stort sett, placeras var som helst. Tillgång till ett 230 volts jordat uttag bör finnas inom ett par meter.

Utlopp

Utloppet från radonsugen borras genom yttervägg med en liten lutning (min 3 grader) utåt så att eventuell kondens som bildas i mynningen inte rinner tillbaka in i radonsugen. Utloppet måste placeras så att inte utloppsluften kan gå tillbaka in i huset genom tilluftsventiler, fönster eller annan öppning. Ett säkerhetsavstånd på 1,5 till 2 meter bör hållas.
Om ljudet från utloppsluften kan störa så bör utblåset ljuddämpas. Ljuddämpare finns som tillbehör och monteras just innan genomföringen genom ytterväggen.

Ovanstående beskrivning av vad man bör tänka på vid en installation av en radonsug är väldigt översiktlig. Det finns många ytterligare faktorer som din radonsanerare tar hänsyn till. Därför genomförs en besiktning på plats innan ett åtgärdsförslag upprättas.

Nyttiga länkar

 • Radon – Allmän information om vad det är
  • Hälsorisker med radon

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/halsorisker-med-radon/

 • Radon i bostaden
  • Radon från marken
  • Radon från byggnadsmaterial
  • Radon i vattnet

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/radonkallor-i-inomhusluften/

 • Radonmätning – mätmetoder
  • Rikt – och gränsvärden

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/rad-och-rekommendationer-avseende-radon/att-mata-radon/